Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

W ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą” zrealizowany zostanie szereg szkoleń podnoszących kompetencje kadr UŚ z zakresu dostępności. 

Szkolenia mają na celu zwiększenie  świadomości  niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji w zakresie dostępności programów kształcenia i wsparcia edukacyjnego, dostępności komunikacyjnej, organizacyjnej i architektonicznej (szkolenia zamknięte, szkolenia specjalistyczne, wyjazdy szkoleniowo-studyjne). Wsparciem objęci zostaną pracownicy administracji odpowiedzialni za kontakt ze studentkami/studentami oraz organizację i zarządzanie procesem kształcenia, a także pracownicy naukowo – dydaktyczni w zakresie innowacyjnych metod dydaktycznych oraz informatycznych narzędzi w kształceniu. 

1. Szkolenia z zakresu pracy ze studentem niepełnosprawnym

Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy na temat rodzajów oraz stopni niepełnosprawności, aktów prawnych dotyczących niepełnosprawności w Polsce, prawidłowych postaw i zachowań w trakcie pracy ze studentami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz zwiększenia wrażliwości uczestników szkolenia na trudności z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenia pozwolą również na zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, a tym samym przełamanie lęków i barier przed kontaktami z osobami z niepełnosprawnością, które mogą pojawić się u pracowników UŚ. Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę w jaki sposób pracować ze studentami z niepełnosprawnością oraz poznać elementy savoir-vivreu wobec tych osób.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu organizacji pracy administracyjno-dydaktycznej w sytuacjach kryzysowych dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej
→ Harmonogram szkolenia z zakresu organizacji pracy administracyjno dydaktycznej w sytuacjach kryzysowych
→ Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu organizacji pracy administracyjno-dydaktycznej w sytuacjach kryzysowych dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno - badawczej
Harmonogram szkolenia z zakresu organizacji pracy administracyjno dydaktycznej w sytuacjach kryzysowych
→ Ogłoszenie o naborze Kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami niepełnosprawnymi - z wykorzystaniem platformy MS Teams
→ Harmonogram Szkolenia z zakresu pracy ze studentami niepełnosprawnymi – platforma MS Teams
→ Ogłoszenie o naborze Kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami niepełnosprawnymi
→ Harmonogram Szkolenia z zakresu pracy ze studentami niepełnosprawnymi

2. Szkolenia z zakresu zaburzeń psychicznych oraz całościowych, w tym zespołu Aspergera
Szkolenie ma na celu zwiększenie u uczestników wiedzy z zakresu zaburzeń psychicznych i całościowych, w tym z zespołem Aspergera. Podczas szkolenia zostaną omówione zachowania charakterystyczne dla zaburzeń psychicznych i zaburzeń całościowych (m.in. autyzm, zespół Aspergera). Uczestnicy, poprzez szczegółowe przyglądanie się modelom pracy z osobami z niepełnosprawnościami, będą mogli nauczyć się rozpoznawać symptomy nagłych zachowań kłopotliwych i trudnych. Uczestnicy podczas szkoleń zdobędą praktyczne umiejętności dotyczące tego, jak należy się zachować w zderzeniu z agresją lub autoagresją osób z zaburzeniami psychicznymi i całościowymi.
→ Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkoleń z zakresu zaburzeń psychicznych i całościowych w tym zespołu Aspergera (Marzec)
→ Ogłoszenie o naborze na uczestników szkoleń z zakresu zaburzeń psychicznych i całościowych w tym zespołu Aspergera
→ Program szkoleń pn. Zaburzenia psychiczne oraz całościowe w tym zespół Aspergera
→ Harmonogram szkoleń z zakresu zaburzeń psychicznych w tym Aspergera
Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu spektrum autyzmu teoria i praktyka
Program szkoleń z zakresu "Spektrum autyzmu teoria i praktyka"
Harmonogram szkoleń z zakresu spektrum autyzmu teoria i praktyka
→ Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu spektrum autyzmu teoria i praktyka 
Program szkoleń z zakresu "Spektrum autyzmu teoria i praktyka"
Harmonogram szkoleń z zakresu spektrum autyzm teoria i praktyka
 
3. Szkolenia z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami niepełnosprawnymi
Uczestnicy szkolenia (osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne) dowiedzą się jak dostosować prowadzone przez siebie zajęcia do potrzeb poszczególnych grup studentów (szczególnie studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Szkolenie pozwoli także na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie alternatywnych form komunikowania się oraz motywowania do właściwych zachowań i uczenia się. Dodatkowo uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności jak reagować na trudne sytuacje podczas zajęć.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkoleń z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami ze specjalnymi potrzebami dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej 
→ Harmonogram szkoleń z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami niepełnosprawnymi
→ Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkoleń z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami ze specjalnymi potrzebami dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej 
→ Harmonogram szkoleń z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami niepełnosprawnymi
→ Ogłoszenie o naborze Kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami niepełnosprawnymi - z wykorzystaniem platformy MOODL
→ Harmonogram szkolenia z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami niepełnosprawnymi –szkolenia z platformy Moodle
→ Ogłoszenie o naborze Kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami niepełnosprawnymi
→ Harmonogram szkoleń z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami niepełnosprawnymi
4. Szkolenia z zakresu otwartości, równości, zrozumienia
Szkolenie pozwoli na wzmocnienie postaw równościowych i zwiększenie wiedzy na temat przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę, w tym niepełnosprawność. Udział w warsztatach ma na celu wzmocnienie postawy otwartości i zrozumienia dla różnorodności. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili mówić o niepełnosprawności w sposób, który nie będzie nikogo obrażać, bez powielania stereotypowych, negatywnych opinii.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkoleń z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami ze specjalnymi potrzebami dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej 
Harmonogram szkoleń z zakresu otwartości, równości i zrozumienia
→ Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu otwartości, równości i zrozumienia dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej
→ Harmonogram szkoleń z zakresu otwartości, równości i zrozumienia
Program szkolenia z zakresu otwartości równości i zrozumienia
→ Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkoleń z zakresu otwartości, równości i zrozumienia dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej oraz pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej
Harmonogram szkoleń z zakresu otwartości, równości i zrozumienia
Program szkolenia z zakresu otwartości równości i zrozumienia
Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkoleń z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami ze specjalnymi potrzebami dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej 
→ Harmonogram szkoleń z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami niepełnosprawnymi
→ Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkoleń z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami ze specjalnymi potrzebami dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej 
 
5. Szkolenia z zakresu uniwersalnych kompetencji społecznych
Szkolenie pozwoli na doskonalenie kompetencji miękkich a co za tym idzie, uwrażliwienie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami wśród pracowników UŚ, którzy w swojej pracy mają bezpośredni kontakt z osobami ze specjalnymi potrzebami. Szkolenie z zakresu uniwersalnych kompetencji miękkich będzie łączyć aspekt indywidualnego rozwoju ze zmianami dopasowanymi do strategii UŚ, które systemowo usprawniają funkcjonowanie uczelni. W efekcie takie szkolenia rozwiną wiedzę i umiejętności pracowników, a także wpłyną na ich postawy, co skutkować będzie podniesieniem zaangażowania uczestników.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu Uniwersalnych Kompetencji Społecznych dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej
Harmonogram szkolenia z zakresu Uniwersalnych Kompetencji Społecznych
→ Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu Uniwersalnych Kompetencji Społecznych dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej.
→ Harmonogram szkolenia z zakresu Uniwersalnych Kompetencji Społecznych
→ Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu Uniwersalnych Kompetencji Społecznych dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej.
→ Harmonogram szkolenia z zakresu Uniwersalnych Kompetencji Społecznych
→ Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu Uniwersalnych Kompetencji Społecznych dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej
→ Harmonogram szkolenia z zakresu Uniwersalnych Kompetencji Społecznych
Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników szkolenia z zakresu Uniwersalnych Kompetencji Społecznych dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej
Harmonogram szkolenia z zakresu Uniwersalnych Kompetencji Społecznych
Program szkolenia  z zakresu Uniwersalnych Kompetencji Społecznych
 
6.Projekt przewiduje również innowacyjne formy szkoleniowe w formie warsztatów:
  • terenowe warsztaty zamknięte z zakresu doświadczania świata przez osoby z niepełnosprawnością,
  • indywidualne, specjalistyczne warsztaty z zakresu Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym,
  • indywidualne specjalistyczne warsztaty z zakresu treningu umiejętności społecznych,
  • warsztaty zamknięte terenowe z zakresu doświadczenia świata przez osoby niewidome.

→ Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników warsztatów z zakresu polskiego języka migowego na poziomie podstawowym dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej.
→ Harmonogram szkoleń z języka migowego
→ Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników warsztatów z zakresu polskiego języka migowego na poziomie podstawowym dla pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej, oraz pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej
→ Harmonogram szkoleń z języka migowego
 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved